Hydroizolacja obiektów nowowznoszonych

Mineralna hydroizolacja pionowa (MB 2K) – ściana murowana

1. Hydroizolacja elementów budynku stykających się z gruntem

Przez dziesięciolecia do wykonywania izolacji elementów budynków zagłębionych w gruncie stosowano modyfikowane polimerami grubowarstwowe masy bitumiczne (PMBC – dawniej KMB) oraz mineralne szlamy uszczelniające (MDS). Opu-blikowana w roku 2017 norma DIN 18533 ograniczyła zastosowanie mineralnych szlamów uszczelniających do najniższej klasy oddziaływania wody W1-E (wilgotność gruntu) i tylko do jednego rodzaju podłoża – betonu.

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD) MB 2K jest tzw. izolacją hybrydową
– nie tylko spełnia wymaga-nia stawiane zarówno szlamom uszczelniającym, jak i masom bitumicznym, ale wręcz je wyprzedza. Dzięki temu może być stosowana w każdej klasie ob- ciążenia wodą i praktycznie na każdym podłożu.

Ponieważ zastosowanie mas FPD (jako materiału nowej generacji) wciąż nie zostało obję- te normalizacją, zasady ich zasto-sowania przy wykonywaniu hydroizolacji przyziemnych części budynku opisano w opublikowanych na początku 2020 roku Wytycznych dotyczących planowania i wykonywania hydroizolacji z polimerowych powłok grubowarstwowych (FPD).

Właściwości systemu:

  • krótkie czasy oczekiwania/szybki postęp prac,
  • krótki czas schnięcia – w mniej niż 18 godzin, praktycznie niezależne od pogody,
  • w rezultacie bardzo szybka możliwość wypełnienia wykopu,
  • niskie zużycie materiału,
  • wodoszczelność już przy grubości warstwy MB 2K wynoszącej 3 )

Składniki systemu:

Kiesol MB (art. 3008) Specjalna powłoka gruntująca
WP DS Levell (art. 0426) Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany
WP DS [basic] (art. 0405) Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie
MB 2K (art. 3014) Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD)
DS Protect (art. 0823) Wysokowytrzymała, trójwarstwowa mata ochronno-drenażowa
DS Protect Clip (art. 0819) Specjalny element mocujący w systemie z matą ochronno-drenażową
DS Protect AL (art. 0818) Specjalna listwa wykończeniowa w systemie z matą ochronno-drenażową

2. Technologia wykonywania prac

1
Przygotowanie podłoża
2
Wyrównanie podłoża
3
Gruntowanie
4
Uszczelnienie pośrednie styku ściany i fundamentu
5
Faseta uszczelniająca
6
Szpachlowanie drapane
7
Pierwsza warstwa izolacji
8
Druga warstwa izolacji
9
Izolacja perymetryczna (termoizolacja)

1. Przygotowanie podłoża

Narożniki zewnętrzne należy sfazować. Usunąć zabrudzenia i substancje zmniejszające przyczepność.

2. Wyrównanie podłoża

Ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 mm należy wypełnić szpachlówką uszczelniającą WP DS Levell – silnie chłonne podłoża uprzednio zwilżyć wodą. Zużycie: ok. 1,70 kg/m2/mm

3. Gruntowanie

Nanieść równomiernie Kiesol MB. Silnie chłonne podłoża uprzednio zwilżyć wodą. Nie należy gruntować obszarów, w których wyrównano podłoże. Zużycie: ok. 0,10-0,20 l/m2

4. Uszczelnienie pośrednie styku ściany i fundamentu

Na styku fundamentu oraz ściany wykonać uszczelnienie przeciw wodzie wnikającej od strony podłoża z mineralnego szlamu uszczelniającego WP DS [basic]. Zużycie: ok. 1,60 kg/m2

5. Faseta uszczelniająca

W miejscu styku ściany i posadzki na świeżej warstwie sczepnej wykonać fasetę uszczelniającą z WP DS levell. Zużycie: ok. 1,70 kg/m

6. Szpachlowanie drapane

Wykonać szpachlowanie wypełniające (drapane) z MB 2K. Zużycie: ok. 0,50 kg/m2

7. Pierwsza warstwa izolacji

Na warstwę wyrównawczą nanieść za pomocą pacy dystansowej pierwszą warstwę hydroizolacji z MB 2K. Zużycie: ok. 1,10 kg/m2/mm

8. Druga warstwa izolacji

Nakładanie drugiej warstwy MB 2K można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia. W zależności od obciążenia wodą, konieczne może być zastosowanie kilku warstw. Zużycie: ok. 1,10 kg/m2/mm

9.Izolacja perymetryczna (termoizolacja)y

Po całkowitym wyschnięciu warstw uszczelniających przykleić płyty izolacji termicznej, całopowierzchniowo przy użyciu MB 2K. Zużycie: 1,50 kg/m²

10. Ochrona hydroizolacji oraz drenaż

System DS Protect należy zamontować na poziomie okalającego terenu.
Zużycie
DS Protect: ok. 1,05 m2/m2 DS Protect Clip: ok. 4 szt./mb
DS Protect AL: ok. 0,50 szt./mb

3. Zestawienie zastosowanych materiałów

Kiesol MB

Specjalna powłoka gruntująca

Nr art. 3008

Gęstość (20 °C)

5 l, 10 l, 30 l

1,01 g/cm³

Odczyn pH 11
Zużycie: ok. 0,10-0,20 l/m2

WP DS Levell

Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 0426                               25 kg

Współczynnik absorpcji kapilarnej w24 < 0,1 kg/m2∙h0,5

Wytrzymałość na ściskanie
(po 28 dniach)                            ok. 20 N/mm2
Zużycie:                                    ok. 1,70 kg/m2/mm

WP DS [basic]

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwiem

Nr art. 0405                               25 kg

Współczynnik absorpcji kapilarnej w24 < 0,1 kg/m2∙h0,5

Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ ≤ 200
Wytrzymałość na ściskanie
(po 28 dniach) ok. 30 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie
(po 28 dniach) ok. 6 N/mm2
Zużycie: ok. 1,60 kg/m2/mm

MB 2K

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD)

Nr art. 3014                                8,3 kg, 25 kg Gęstość objętościowa

świeżej zaprawy                           ok. 1,0 kg/dm³

Czas przeschnięcia ok. 18 h na warstwę o grubości 2 mm
Mostkowanie rys ≥ 3 mm przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm
Wodoszczelność ≥ 2,5 bar
Badanie ciśnienia szczelinowego spełnione, także bez wkładki zbrojącej
Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ = 1755
Zużycie: ok. 1,10 kg/m2/mm

DS Protect

Wysokowytrzymała, trójwarstwowa mata ochronno-drenażowa

Nr art. 0823

Wysokość kubełków

12,5 m2, 40 m2

ok. 9 mm

Kształt / rozmieszczenie kubełków w kwadracie/poziome i pionowe
Wydajność drenowania 2,4 l/s∙m
Współczynnik

wodoprzepuszczalności włókniny ok. 10 ∙ 10-4 m/s

Skuteczna średnica porów włókniny 095 = 180 my
Wytrzymałość na wyrywanie na łącznikach muru/

poł. gwoździowanych                   około 420 N/mocowanie

Wytrzymałość na ściskanie ok. 350 kN/m2
Wytrzymałość na rozciąganie ok. 6 kN/m
Odporność termiczna -30 °C do +80 °C
Zużycie: ok. 1,10 m2/m2

DS Protect AL

Specjalna listwa wykończeniowa w systemie z matą ochronno-drenażową

Nr art. 0819

Zużycie

2 m

ok. 0,50 szt./m2

DS Protect Clip

Specjalny element mocujący w systemie z matą ochronno-drenażowąm

Nr art. 0818

Wymiary

50 szt.

ok. 55 x 130 mm

Odporność termiczna +170 °C
Zużycie: ok. 4 szt./m

Rysunek techniczny HN.01.1